นัดล่วงหน้าห้อง ทันตกรรม
โรงพยาบาลเกาะคา ลำปาง
วันนัด 16 ก.ค. 2563
**** กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที ****