เนื่องด้วยสถานะการ COVID-19
ทาง โรงพยาบาลเกาะคา
ขอ งดช่องทางการนัดผ่านระบบ ออนไลด์
จนกว่าสถานะการจะเป็น ปรกติ
จะเปิดให้ทำการนัด ออนไลด์ อีกครั้ง