โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


ข้อมูลร้อยละการคืนชาร์ท
IPD DCH
คืนชาร์ท
%
Adjrw
รวมจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
0
0
0.00
0.00
สิทธิ UC
0
0
0.00
0.00
สิทธิ เบิกได้ต้นสังกัด
0
0
0.00
0.00
สิทธิ อปท.
0
0
0.00
0.00
สิทธิ จ่ายตรง
0
0
0.00
0.00
สิทธิ ประกันสังคม
0
0
0.00
0.00
สิทธิ พรบ.
0
0
0.00
0.00
สิทธิ ชำระเงินเอง
0
0
0.00
0.00
สิทธิ อื่น ๆ
0
0
0.00
0.00