โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


ข้อมูลผู้รับบริการของ
13/3/2561
INCOME
Admit (ครั้ง)
IPD DCH (ครั้ง)
CMI < 0.5 (ครั้ง)
คิดเป็นร้อยล่ะ CMI<0.5
ADJRW
CMI
วันนอน
รวมจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ UC
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ เบิกได้ต้นสังกัด
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ อปท.
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ จ่ายตรง
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ ประกันสังคม
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ พรบ.
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ ชำระเงินเอง
0.00
0
0
0
0.000
สิทธิ อื่น ๆ
0.00
0
0
0
0.000