ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่  15 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562


รายชื่อผู้ป่วยที่ไม่มีผล DX ของโรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 0 คน
HN
VN
วันที่รับบริการ
ชื่อ - สกุล
สถานะ
ที่ห้องตรวจแพทย์
pdx
CC
หน่วยงาน
จุดสุดท้าย
จำนวนเงิน