% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ   ค้างส่งไม่ระบุวัน

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 10 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9313
พญ.ณัชชาภัทร คีรีวรรณ
7
9129
พญ.อรัญญา ปิกเกษม
3
9368
พญ.บุญศิริ จิตตวัฒนรัตน์
2
9366
พญ.ภัณฑิรา อนุรักษ์สุวรรณ
2
0219
พญ.ธิดาพร วงศ์ทองเหลือ
2
9279
นพ.อัศวิน เรืองมงคลเลิศ
1
9299
นพ.พิมานญ์ โภควินภูดิสนันท์
1
9390
พญ.อภิจารวี สุริยะ
1
9448
นพ.ชินกฤต เจนศุภการ
1
9309
นพ พิทยาธร ติณศรี
1