% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ   ค้างส่งไม่ระบุวัน

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 7 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9428
พญ.วิริญจ์ แสงพานิชย์
28
9426
พญ.ปิยาภรณ์ เชี่ยววานิช
9
9427
พญ.กิตติยา อิ่นคำมา
5
9366
พญ.ภัณฑิรา อนุรักษ์สุวรรณ
2
9368
พญ.บุญศิริ จิตตวัฒนรัตน์
2
9348
พญ.ชนากานต์ วงศ์แก้วมูล
1
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
1