% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ   ค้างส่งไม่ระบุวัน

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 11 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9369
นพ.พศวีร์ กางธนทรัพย์
44
9403
นพ.พันธกานต์ กลยนีย์
6
9299
นพ.พิมานญ์ โภควินภูดิสนันท์
5
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
3
9404
พญ. พุทธิดา โตวิรันต์
2
9314
พญ.พิมพ์ฐนิต อรุณเพ็ชร
2
9367
นพ.สุทธิเกียรติ แก้วธิดา
1
9071
จุรารัตน์ ไชยวัน
1
9285
พญ.รตา นุชนารถ
1
9368
พญ.บุญศิริ จิตตวัฒนรัตน์
1
9129
พญ.อรัญญา ปิกเกษม
1