โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


ข้อมูลผู้รับบริการของ
INCOME
OPD VISIT
OPD ตรวจแล้วกลับบ้าน
OPD รอผลตรวจ /ไม่มี dx / ไม่ตรวจ / ผิดนัด
OPD refer
Admit
IPD DCH
ADJRW
CMI
รวมจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ UC
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ เบิกได้ต้นสังกัด
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ อปท.
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ จ่ายตรง
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ ประกันสังคม
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ พรบ.
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ ชำระเงินเอง
0.00
0
0
0
0
0
0
สิทธิ อื่น ๆ
0.00
0
0
0
0
0
0