โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


หมายเหตุ สูตรคำนวณ
อัตราการครองเตียง
(วันนอนผู้ป่วยใน () x 100) / จำนวนเตียงตามกรอบ(120) x จำนวนวันตามที่เลือก()
Active Bed (เตียงที่ใช้จริง)
อัตราครองเตียง () x จำนวนเตียงตามกรอบ(120) / 100
ข้อมูลผู้รับบริการของโรงพยาบาลเกาะคา
จำนวนเงิน
OPD VISIT
OPD ตรวจแล้วกลับบ้าน
OPD รอผลตรวจ /ไม่มี dx / ไม่ตรวจ / ผิดนัด
OPD refer
Admit
IPD DCH
ADJRW
วันนอน
CMI
อัตราครองเตียง
active bed
รวมจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ UC
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ เบิกได้ต้นสังกัด
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ อปท.
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ จ่ายตรง
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ ประกันสังคม
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ พรบ.
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ ชำระเงินเอง
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
ต่างด้าว
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
สิทธิ อื่น ๆ
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0