โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ (YYYY-MM-DD)   

ข้อมูลวันที่  


ตรวจสอบการทำงาน
ลำดับ
รหัสห้อง
มีทั้งหมด
รวม 0  คน
รายละเอียดของวันนี้
0 คน
เวรเช้า
0 คน
เวรบ่าย
0 คน
เวรดึก
0 คน
OT
0 คน
ลาป่วย
0 คน
ลากิจ
0 คน
ลาพักผ่อน
0 คน
ลาคลอด
0 คน
เวรOff
0 คน
ประชุม/ออกนอกสถานที่
0 คน
ผู้บันทึก
1