โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ (YYYY-MM-DD)   

ข้อมูลวันที่  


ตรวจสอบการทำงาน
ลำดับ
รหัสห้อง
มีทั้งหมด
รวม 0  คน
รายละเอียดของวันนี้
0 คน
เวรเช้า
 คน
เวรบ่าย
 คน
เวรดึก
 คน
OT
 คน
ลาป่วย
 คน
ลากิจ
 คน
ลาพักผ่อน
 คน
ลาคลอด
 คน
เวรOff
 คน
ประชุม/ออกนอกสถานที่
 คน
ผู้บันทึก
1